|Splošna pravila nagradne igre

SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre je IKA d.o.o., Industrijska 11, 4226 Žiri (v nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA

 1. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
 2. Nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, kjer lahko v nagradni igri sodelujejo vse osebe, ki upoštevajo dodatne zahteve posamezne igre, ki so zapisani pri posamezni objavi na Facebook strani facebook.com/ika.ziri (običajna zahteva je zapis komentarja pri objavi posamezne nagradne igre).
 3. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.
 4. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
  Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
  • strošek dostopa do interneta;
  • strošek prenosa podatkov z interneta.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na Facebook strani facebook.com/ika.ziri, kjer nagradna igra tudi poteka.
 2. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na Facebook strani facebook.com/ika.ziri/
 3. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
  Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Facebook strani facebook.com/ika.ziri ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • je udeleženec na kakršen koli način goljufal ali namerno izrabljal sistem na nepošten način.

  V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

 4. V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži skice, risbe, fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.
 5. S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
 6. V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.

NAGRADE

 1. Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme več različnih nagrad.
 2. Vrsta in opis nagrad sta predstavljena v besedilu in sliki razpisa nagradne igre na Facebook strani facebook.com/ika.ziri kjer nagradna igra tudi poteka.
 3. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade (razen v izrednih primerih s soglasjem organizatorja), izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

ŽREBANJE NAGRAD

 1. Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.
 2. Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje v 14-ih dneh po zaključku nagradne igre.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 1. Nagrajenci bodo objavljeni v komentarju pri posamezni nagradni igri ali pa z novo objavo na facebook strani facebook.com/ika.ziri
 2. Nagrajenec se mora najkasneje v roku 30 dni od objave dobitka nagrade javiti organizatorju. To lahko stori z zasebnim sporočilom na Facebook strani facebook.com/ika.ziri/ ali preko emaila fb@ika.si. V kolikor se ne javi, oziroma ne sporoči svojih osebnih podatkov oziroma podatkov, ki jih organizator potrebuje za dostavo nagrade, dobitnik nagrade izgubi pravico do prejema nagrade in se le ta lahko ponovno podeli.
 3. S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook strani in ob tem tudi označi (»tag«).
 4. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

 1. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.
 2. Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi svoj email naslov in kontaktno telefonsko številko.
  Če nagrajenec v tridesetih dneh po objavi rezultata žrebanja ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
 3. Organizator s pisnim pozivom iz odstavka (2) tega člena nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec, prevzem nagrade pa je možen tudi osebno v eni izmed poslovalnic organizatorja.
  Kadar je predmet nagrade občutljiv predmet (na primer občutljiv mehanizem, steklena embalaža, embalaža, ki vsebuje tekočino in podobno) ali predmet, ki zaradi svoje teže in/ali velikosti ni primeren za varno pošiljanje po pošti, nagrajenci nagrado prevzamejo osebno na sedežu organizatorja. Po dogovoru z nagrajencem je mogoče po pošti poslati tudi občutljive predmete, vendar organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe, nastale med pošiljanjem paketa. V primeru izgubljenega ali poškodovanega paketa in/ali poškodovane vsebine paketa, nagrajenec ni upravičen do kakršnegakoli nadomestila, finančnega ali materialnega.
 4. Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.
  Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki oblikujejo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
 2. Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval seznam nagrajencev.
 3. V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.
 4. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
 5. Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
  Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
 6. V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
 7. Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
 8. Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.
 9. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.
 2. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
 3. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani facebook.com/ika.ziri/
 4. Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: fb@ika.si

Zadnja posodobitev pravil: 1.3.2022